Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen. Die mijne Opstellen in de NederlandscheStemmen en Beschouwingen met eenige aandacht heeft willen nagaan, zal den gang mijner denkbeelden op dit gebied ligtelijk hebben kunnen vatten. ,Voor wien 6f het onderscheid öf de eenheid tusschen de vroegere en de latere beschouwing nog niet duidelijk genoeg werd, verblijd ik mij des te meer eene aanleiding van" dringenden aart te vinden, om van beide rekenschap en verklaring te geven, door het openbaarmaken van geheel mijn gevoelen over den tegenwoordigen hoofdstrijd binnen de Nederlandsche Hervormde Kerk.

Het is met den enkelen mensch, wanneer hij geloofd beeft, gelegen , gelijk met de Kerk van Christus als een geheel beschouwd, ja gelijk met geheel de levende schepping van God. Het leven openbaart zich in den weg van ontwikkeling. Ontwikkeling brengt noodwendig eene haar eigene soort van verandering mede; — maar het wezen, de grond der dingen, (de eeuwige wetten der Natuur, de eeuwige waarheden der Openbaring !) blijven onveranderd en onveranderlijk dezelfde. Wij zijn, volwassen of oud geworden, wel geen andere personen, dan die wij waren als pas geboren kinderen. En toch! wat onderscheid in de verschijnselen der beide leeftijden ! — Bij God is geene schaduw van verandering of omkeering. En toch! wat rijkdom van verscheidenheid in Zijne bedeelingen met de kinderen der menschen , in de verschillende tijdperken van den tijd der Voorbereiding tot de komst des Zoons in het vleesch! Wat eenheid tevens en wat onderscheid in de twee groote afdeelingen van Oud en Nieuw Testament!

Het komt er op aan te onderscheiden , wat in onze overtuigingen en denkbeelden uit zijnen aart blijvend, en voor geene üitwissching , verandering, of wijziging meer vatbaar is of mag zijn, — wat daarentegen vroeger óf niet öf

Sluiten