Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvolkomen ingezien, voor juister, voller, ja des nood» voor een geheel nieuwe beschouwing plaats maken kon en moest. — Zullen wij zeggen , dat het Christelijk Protestantsch beginsel van vrij onderzoek der woorden Gods tot niets anders voert, dan eene onophoudelijke wisseling en ongestadigheid van begrippen ? Verre zij het! Dat Woord dringt en leidt, juist in tegendeel, in alles tot bestemdheid, tot zekerheid, tot vastheid in gevoelen zoo wel als in handelen. — Of zullen wij zeggen, dat het Christelijk Hervormde beginsel van stelligheid , van onveranderlijkheid ten aanzien van hetgeen eenmaal in het geloof waarachtig werd bevonden, daarom ook, op een eenmaal bereikt punt, tot stilstand , tot starre onbewegelijkheid noopt ? Dat zij evenzeer verre 1 Het woord van God spreekt zoo ten aanzien van de praktijk des geloofelevens, als van de kennis der geloofgwoorAeien, onophoudelijk van wasdom , van voortgang , van ontwikkeling 1 Zoo hief scbïjnstrijd bestaat, die wordt ook hier gemakkelijk vereffend. Hetgeen Gods woord, en uit kracht van dat woord , zoo wel het algemeene Protestantsche als het bijzondere Hervormde beginsel wil, is ï vastheid in hetgeen waartoe wij reeds gekomen zijn, streven naar hetgeen nog vóór ons ligt, en voorts ook in datgene dat vaststaat, een steeds dieper, en inniger , en levendiger, en met hetgeen men den vooruitgang des tijds noemt een meer dan gelijken tred houdende opvatting en inzicht.

Wij komen later in onze verantwoording op dit gewichtige beginsel in den strijd onzes-tijds • terug. Het zij mij thans vergund met het gestelde nog een oogenblik tot mij zeiven terug te keeren l Ik moet nog bestemder openleggen , waarin de zoo even bedoelde wijziging (misschien eigenlijk ontwikkeling) van denkbeelden , sedert mijne vroegste belijdenis van geloofswaarheden en overtuiging

Sluiten