Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Christelijke Openbaring. Uit het begrip aangaande deze leer laat zich geheel de Godgeleerdheid van het Groningssche Tijdschrift kennen, en volgt bijna noodwendig al het overige. ^ ^N1:"

Wij weten het! in eene eeuw, waarin , bij name in ons vaderland , het Godsdienstig gevoel van zoo velen door het Ariaansche begrip omtrent den Persoon des Heilands als betooverd schijnt, wordt het weinig besefd, — baart veeleer de verklaring een soort van opzien, — wanneer aan de ontkenning van Zijne wezenlijke en volkomene Godheid zoo groot een gewicht wordt gehecht. Voor den ewiigzins onpartijdig nadenkende kan toch dat hooge gewicht zoo moeilijk niet te vatten zijn. Wij althands durven onze onvoorwaardelijke betuiging zelfs aan het bloot gezond verstand van elk die ons leest , ter beoordeeling laten. Zoo het geene duidelijke én wel bewgsbare Bijbelleer is, dat de menschgewofden Zóne Gods, in voümaakte wezenseènheid met den Vader, God is, dan zijn zij, die zulk eene leer bedachten of navolgden, waardig om van Christenen zoo wel als van Joden en Mahomedanen voor de grofste en stoutste onteerders van den eenig: waren en levenden God gehouden te worden; — maar indien daarentegen Gods Woord datgene stellig en herhaald verkondigt, waarvan wij aanbiddend belgden in ons hart den weerklank , in ons geloof de dierbaarste zekerheid te gevoelen , dan is die leer, welke in den menschgewordenen Zaligmaker niet God maar alleen een Goddelijk wezen erkent, onteerend voor God en Zijne waarheid, ondermijnend voor geheel die Godsdienst, welke juist deze verborgenheid de verborgenheid der Godzaligheid verklaart te zijn.

De Schrift beslisse!

Is het nog noodig te vermelden , dat de Godgoleer-

Sluiten