Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, als leden der Christelijke Hervormde Kerk, als belijders van de Christelijke Godsdienst, recht om van hen öf de wederlegging, öf de erkenning daarvan in het openbaar te vorderen. Niet met een naar den schijn verdraagzaam stilzwijgen, niet met eene-als in het voorbijgaan daarheen geworpene aanteekening, niet met een voorgeven, dat het verschil slechts eene bijzaak in het Christendom geldt, niet met klachten over tegenspraak of tegenwerking, maar met eene degelijke en rechtstreeksche verklaring zijn de aangevoerde uitspraken uit de H. Schrift voor het minst wel waardig beantwoord te worden.

Godgeleerden van het Gezelschap tot leus voerende die heib'ge uitspraak: Gods Woord is de Waarheid! kunt gij niet, kunt gij op geene voor God en menschen proefhoudende gronden, ontkennen dat de uitspraken der Apostelen en van den Heere zeiven, de hooge Godheid van. den Christus , die gij tegenspreekt, eenstemmig verkondigen , zoo vragen wij U met denzelfden drang, niet van onwil, maar van belangstelling en liefde jegens U: Hebben dan ook de Apostelen op dit en andere zoo gewichtige punten kunnen dwalen , of zich kwalijk of onvoorzichtig uitlaten?

Hebben paulus of johaxxes, door liefdevuur voor hunnen dierbaren Meester vervoerd, uitdrukkingen misschien kunnen gebruiken, lofzeggingen zich kunnen laten ontvallen, die alleen op God van toepassing zijn , zonder dat zij zelve den Zoon zoo wel als den Vader voor dien eenigen en allerhoogsten God hielden ? — Maar, waar blijft dan de soberheid, het gezond verstand, de eenvoudigheid dier eerste getuigen der Christelijke Godsdienst, (om hier niet eens van eenige ingeving of leiding van hoogerhand te spreken ,) indien zij zich omtrent zulk een hoofdpunt op zoo dubbelzinnige, op zoo gevaarlijke, op zoo onbe-

3

Sluiten