Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwlijke wijze hebben kunnen uiten? Hoe! in het midden van vijandige Joden , die Christus ter dood gebracht hadden om dat Hij zich zeiven Gode gelijk, ja God had gemaakt Goh. V: 18. X: 30-33), zullen Zijne Apostelen zich zoo verre vergeten hebben , om de onmededeelbare namen en eigenschappen van jehova onbepaald toe te schrijven aan den Christus , indien deze, naar Zijne hoogere natuur, niet werkelijk één Wezen met Israëls jehova was! — Hoe 1 christus zelve zal het op aarde of uit den hemel geduld hebben, dat Hij door een discipel werd aangesproken (Joh. XX: 28) of door Zijnen Apostel verheerlijkt werd (Rom. IX: 5) met zulke namen, die onmiddelijk tegen Zijn Evangelie de beschuldiging eener Godlasterlijke gelijkstelling met den Vader wettigden, indien die gelijkheid, die eenzelvigheid van wezen (groot is de verborgenheid, en ondoorgrondelijk is de wijze waarop zij bestaat!) niet werkelijk en waarachtig bestond.

Of hebben het misschien de Apostelen zelve niet beter geweten? Behoort wellicht ook deze grondleer tot de punten, waarop het, volgens de leer van sommigen, aan verlichter tijden toekomt een diéper en beter inzien te hebben, dan de Apostelen zelve ? — Maar wat wordt er dan van de personen dier Godsgezanten , wat van alle de Schriften, die wij bezitten uit hunne pen ? Onwetendheid , ja stellige dwaalleer omtrent een punt, waarin dan nog heden de aan christus ongeloovige Israëliet beter ingelicht is ten aanzien van den eenigen God, dan de eerste verkondigers van het Evangelie? — Wat wordt er van den christds , die, in de wereld gekomen om menschen vrij te maken door de waarheid, en God Zijnen Vader op'het hoogste te verheerlijken, Zijne door Hem gezondene, door Hem met gaven en krachten uitgeruste

Sluiten