Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te dragen, niet alleen Godsdienstig, maar zelfs bloot wetenschappelijk, vooral ook zedelijk beschouwd, eene zeer verderfelijke strekking uit den aart zeiven der zaak moet hebben. Het is een gevaarlijk werk om doormiddel van allerlei bedenkselen zijn eigen gevoelen in eenig schrift, zij het ook van bloot menschelijken oorsprong, te willen lezen, ten koste van het recht der onbewimpeldste taal! Het zij voor of tegen eene waarheid in het werk gesteld, is het eene zaak, die niet het verstand alleen, maar ook het geweten raakt. Zouden wij het in onze kinderen zonder schrik zien, dat zij, al ware het ook spelende, zich oefenden in het waarschijnlijk maken van een' verkeerden zin, aan onze woorden of letteren gehecht? Zouden wij het niet een meer dan gevaarlijk spel achten, indien zij, al ware het ook met geene booze bedoelingen, zich eene hebbelijkheid wisten te verkrijgen, om het geschrevene behendig uit te schrappen , en andere woorden daarvoor in de plaats te doen komen ? — Zulke pogingen, in het vermeende belang eener waarheid aangewend, zijn onzuiver en streng te veroordeelen. Tegen de waarheid aangewend, worden zij in den Bijbel ergens als Schriftverdraaijing veroordeeld. — Aan het gezond verstand, aan het geweten onzer tegenpartij zelve zij het, bij eigen bedaarder nadenken , voorgelegd, of voor verklaringen als waardoor zij b. v. den naam van God boven alles te prijzen in eeuwigheid verwisselden in het denkbeeld van een hemeling in deugd en wijsheid geoefend, de aangeduide benaming , de ingebrachte klacht te zwaar is ?

Ik heb nog tegen het Godgeleerd Gezelschap en deszelfs Tijdschrift een ander, misschien minder gewichtig,

Sluiten