Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkende aristocratie of vernielende democratie aanwees ? Om dat hij (ook in dit opzicht zijnen tijd vooruit!) in 1795 ten lande uitgezet is wegens gevoelens, eenstemmig door alle partgen uitgeroepen in 1813? Of omdat hij in 1820 en 1823 de bedriegeiijkheid ten toon stelde van vele dier politieke waarborgen, met welke sedert 1830 vroegere lofredenaars bijna den spot hebben begonnen te drijven ?

Het is zoo! in de Godsdienst was bilderdijk een hartelijk aanhanger der echte kenmerkende leer onzer Nederlandsche Hervormde Kerk ; in de Geschiedenis van Nederlands Kerk en Staat hield hij krachtig, schoon altijd onbekrompen, de zijde dier mannen, die in 1618 en 1619 (zij het ook door middelen, waarvan sommige niet meer tot onzen tijd behooren , en met bijkomstigheden , die het feilbare van den mensch ook bij de handhaving der beste zaak doen uitkomen!) de Kerk terug hielden van den weg tot socinüs, en het Vaderland van dien tot Spanje. — Maar gij , die deswege u veroorlooft den doode nog steeds te blijven nageven , dat hij in Kerk en Staat tiranny en onderdrukking wilde, gij behoordet toch de Geschiedenis van uw land en van uwen tijd genoeg te kennen, om te weten , dat bilderdijk nimmer voor eene partij gestaan heeft, dan wanneer zij miskend werd en onderlag, en dat, waar sprake van verdrukking mocht zijn in een land waarin, boven anderen , de zich noemende verdraagzaamheid altijd zeer goed geweten heeft anders denkenden openbaar of bedektelijk uit te sluiten en te kwellen, bilderdijk in de praktijk des levens dat werkwoord: verdrukken nooit anders gekend heeft dan in den tijdenden vorm.

Sluiten