Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

DE FORMULIEREN VAN EENIGHEID.

Benige Leden der Vaderlandsche Hervormde Kerk, diep getroffen door de zoo algemeen wordende afwijking van de grondleer des Christendoms en der Hervorming, vereenigden zich ten jare 1842 tot het aanbieden van een Adres aan de Algemeene Synode. Hoofdzakelijk gericht tegen de leer van het Tijdschrift: Waarheid in Liefde, gelijk die door Leeraren en Hoogleeraren bij monde en bij schrifte , aan de Academische jeugd en onder de Gemeenten in ons Vaderland geleerd en verspreid wordt, was dat Adres tevens een protest tegen elke andere aan de toebetrouwde. le,er der Waarheid vijandige richting, welke aan die van het Groningsche Tijdschrift öf den Weg baande, öf haar ter zijde gaat, öf misschien reeds door deze zoo veel jeugdiger en voor velen verleidelijker Theologie wordt verdrongen. Het eerste Adres der Haagsche Leden (aan de Synode van 1842) bévatte tevens de duidelijke ontwikkeling van het geen in den tegen woordigen toestand der Kerk raadzaam geoordeeld,' en door de Adressanten stellig en bepaaldelijk verlangd werd. Het eerste punt van den vierledigen wensch dezer Leden luidde als volgt: „ Handhaving der hoofdwaarheden van het

Sluiten