Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar ik voor mij zeiven evenmin vrijheid zoude vinden tot eene verbindtenis van dezen aart.

Vraagt men mij , of ik het met de kenmerkende leer dier zalvingsvolle schriften eens ben ? Vraagt men, of ik ze eerbiedige als het werk van mannen, die hunne ziel hadden overgegeven voor den naam des Heeren jesus , die hunne levensvolle en standvastige belijdenis der dierbaarste waarheden tegen over Rome en elke dwaalleer van hunnen tijd, in het gezicht van brandstapels , schavotten en kerkers, of in liefelijke eensgezindheid van consci├źntie en geloof, aldus voor de wereld uitdrukten? Vraagt men of ik een anderen grond in leven of sterven ken of verlang, dan die b. v. in het Eerste Antwoord van den Heidelbergscheu Catechismus is uitgedrukt, en of mijne ziel en mijn hart diep zijn aangedaan, zoo dikwerf ik die heerlijke waarheden, zij het ook uit den mond van kleine kinderen, hoor uitspreken ? Vraagt men mij of ik, immers in ons land, gelijksoortige geschriften ken van onzen tijd, die met deze vroegere te vergelijken ^zijn ? In het antwoord op alle deze vragen wil ik zelfs bij de onbepaaldste aanklevers en vereerders onzer Symbolische Boeken niet achterstaan.

Maar onvoorwaardelijke onderteekening eener geloofsverklaring, door toch altijd feilbare menschen en onder bepaalde omstandigheden van tijd en kennis aan het licht gegeven, is iets anders, is geheel iets anders. Bij zoodanige onderteekening zie ik noodwendig het onderscheid voorbij , dat er is tusschen de uitgemaakte grondwaarheden zelve, en de wijze waarop zij Jegen allerlei aanvallen , bijzonder van onzen eigenen tijd;┬╗, niet alleen bewezen, maar ook met de vereischte juistheid voorgesteld moeten worden uit het Woord. ^ jjDoor onvoorwaardelijke onderteekening verklaar ik, over al hetgeen in die schrif-

4

Sluiten