Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten is uitgedrukt, geen ander begrip te hebben , immers niet op eenig belangrijk pünf f •— verklaar ik , zoo al niet ieder tekstaanhaling voor wettig en onwraakbaar , ten minste elke voorstelling'der waarheden daarin , ten aanzien van zamenhang en uitdrukking, ook Voor de mijne , — elke meening omtrent deze of gene strijdvraag met toenmalige tegenstanders , als door m^ ^og heden onveranderlijk gedeeld. Door de onvoorwaardelijke onderteekening, eindelijk , van Belijdenisschriften uit een vroeger leeftijd in den onzen, huldig ik het beginsel, dat de Hervormde Kerk op een bepaald punt in den loop van het Protestantsche Schriftonderzoek is -Wijven staan. Terwijf Jftttëgendeel de eigenlijke dienst, waartoe Belijdenisschriften bestemd zijn, de aanwijzing is van den stand waarop zich Schriftkennis en geloofsleven op een bepaald tijdpunt in de Kerk bevonden. Uit haren aart derhalve zijn zij voor gedurige uitbreiding , ontwikkeling , wijziging zelfs , ten aanzien van uitdrukking en manier van bewijzen vatbaar , ja, zij behoorden eigenlijk gelijken gang te houden met elk nieuw inzicht, dat aan de Kerk in Gods "Woord en Waarheid gegeven wordt, met elke nieuwe dwaling en hare wederlegging, die zich op het gebied van Godsdienst, Kerk, en Godgeleerdheid in den loop der tijden openbaart. Als acte van verbindtenis mogen zij rvoor eenen tijd, bij en onmiddelijk na het oogenblik eener sterke worsteling, gelijk b. v. in de dagen der Synode van Dordrecht, wettig zijn gebruikt geworden; hare kracht als zoodanig verflaauwt later uit den aart der zaken vah zelve. Gelijk dan ook de sterkste en onvoorwaardelijkste onderteekening in onze Kerk vóór 1816 de inbreking en, wat vrij erger is, de bedekte invoering van weldra heerschende dwalingen wel niet heeft kunnen weeren of herstellen. Geen wonder I men geve ook hier aan het

Sluiten