Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschrevene Belijdenis èn bestond èn door de meest openbare -daden en ondervindingen en woorden, in de verkondiging en verheerlijking i van waarheid en in het getuigenis tegen dwaling en logen , beleed, zoo moge het ook thands, nu aan die geschrevene en onderteekende Belijdenisschriften hun vroeger volstrekt- verbindend gezag met der daad is ontnomen, evenzeer blijken dat de waarheden zelve , dat hare krachtige verkondiging en moedige belijdenis daarom nog niet mede opgehouden hebben te leven, niet verhinderd kunnen worden te herleven ! Zoo bij den Heer, wiens oordeelen verborgen zijn, de ontbinding der Nederlansche Hervormde Kerk nog niet besloten is, dan zal Beleven en zich toonen , ook zonder handhaving of steun van wat menschefjjW1 inzetting of beschutting het zij. Waar cnniSTCs is, daar is het leven , — het leven ook der Kerk; en waar leven is, daar keeren die ordeningen, aan wélke vóór waarhéid en tegen verwarring werkelijk behoefte is, te rug, of zij vormen 'ïlch op nieuw, als van zelve.

Dat dan in onze Gemeenten , in onze huizen en harten , "altijd in eere en gebralk^rijven die schoone Belijdenisschriften der Hervormde Kerk, welke een zoo blinkende banier zijn uit den goeden strijd, voor de waarheid gevoerd door de Vaderen ! Maar voor dienzelfden strijd in onzen "tijd zoude hunne onvoorwaardelijke onderteekening en handhaving, wel verre van eene behoefte, veeleer' eene belemmering zijn. Bij dat werk van opwekking en hefi leving in de Gemeenten des Heeren op aarde, hetwelk wij alleen verwachten van Gods Geest,: is hét eenig noodige middel in de hand dér genen 'diè Hem '-'verbeiden j Gods TWoord.'

Sluiten