Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erger dan dat! — Wij weten dat de afwijking op de dierbaarste hoofdwaarheden van het Evangelie niet bij eenige Weinigen, maar bij eene beduidende meerderheid ts doorgedrongen; ja, veellicht is de leer van het Gioningsche Tijdschrift niet veel anders dan eene meer geleerde en geregelde uitdrukking van het geloof, waarmede heden ten dage het Godsdienstig gevoel van een talrijk Algemeen zicïi strfcélt. Wat zoude hiertegen eene voorgeschrevene verplichting om bij de leer der Formulieren te blijven, vermogen 1 Men zegge niet: „dat mogen die genen verantwoorden , die van de leer des Woord* en onze Belijdenisschriften zijn afgeweken! die zich aan de verplichting der onderteekening in gemoede niet kan onderwerpen, dat hij van ons uitga: debehjders der aloude Gereformeerde leer zijn in hun recht, al gingen ook alle andersdenkenden van hunne gemeenschap uit!" Het zoude doorgaan, indiende vraag over waarheid en dwaling, over leven en dood in de Kerk, eene bloot rechtskundige ware. In mijne Overtuiging is zij tevens, eh in de vooröaamste plaats, eene vraag van krankheid en genezing. Het recht der genen die aan de grondleer der Hervormde Kerk getrouw bleven , is"'tégen over de afgewekenen , zij mogen zelfs Leeraars of Hoogleeraars zijn, onbetwistbaar! Maar wat baat het in zijn goed recht te zijn, indien aan dat recht geen Jgfiy volg kan worden gegeven, zonder eene geheele, zonder eene ontijdige losmaking van geheel de bestaande Kerk? Wat baat het dat de deugdelijkheid mijner vordering vast staat, zoo lang den schuldenaar het vermogen ontbreekt om die te voldoen? Zal ik hem niet veel liever een weg aanwijzen , om zijne zaken , zoo mogelijk, te herstellen, en aan zijne verbindtenissen met der tijd te voldoen ?

Erkennen wij zonder schroom, als belijders der grond-

Sluiten