Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden worden toegejuicht? En daar is ook inderdaad niets van dien aart verborgen in het binnenste, of het wordt ook eenmaal openbaar; en eerst aldus wordt het voor bestrijding vatbaar.

Men vreeze dan hier voor geene vrijheid! De Wetenschap bovendien behoeft deze vrijheid op dit oogenblik meer dan ooit, om, gelijk zij zoo lang en zoo veel heeft afgebroken, ook wederom te kunnen opbouwen. Die Wetenschap moge hare bestemming niet aMijd gevoelen, eb Pauselijk willen heerschen in plaats van Christelijk te rifenen, —als dienares van God en Zijne openbaring, van de Waarheid en van het Geloof, is zij eene gave, een mede verordend middel van Boven ! Was de Hervorming (wij spreken naar den mensch) mogelijk geweest zonder hare diensten ? En wie zal de kennis va» velë-italen en van vele zaken, op haar gebiedbehoorende , totbevordering, uitbreiding, ja daarstelling soms van eene zuivere uitlegging en een God verheerlijkend gebruik des Bijbel» ïmi nut of schadelijk achten in haar zelve ? ffc la onzen tijd, het is zoo , nam zij vaak eene dreigende houding aan tegen onze dierbaarste overtuigingen. Maar ten slotte brengen alle wetenschappen, in het eerst aan Gods Woord en Openbaring vijandig gebruikt, eene des té schitterender hulde en een des te merkwaardiger getuigenis aan Zijné voeten. Ten slotte moet het oofcliwan de theologische "Werenschap waarachtig blijken, hetgeen van de Wijsbegeerte door een' beroemden naam eens gezegd werd: „Een wéinig leidt af, zeer veel brengt te rug."

Doch zal de Wetenschap de wonden heelerfc die«»j geslagen heeft, zoo moet haar de vrije werking niet be■tiilïst1 worden.-' Men vreeze die niet; ja, ook ten aanzien van het vele onkruiê'rievens de tarweydbor haar gezaaid^ Sedenkermen het woord der Opperste:WijsbeiÜfoi%iiïi««

Sluiten