Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de diepte.

/.Eigenlijk heb ik in geheel mijn leven zulke dagen niet gehad als sedert December — zoo diepe smart, daarbij zoo veel zegen — en nu zulk eene groote vreugd dat het nauwelijks uit te drukken is. Mogt God maar verheerlijkt worden door dit alles, dat deed ik weer zoo weinig in deze laatste dagen."

Kohlbrugge.

3-3-33 „Wij hebben van Kohlbrugge zijn boek *) ontvangen en bijna geheel gelezen met leed en verontwaardiging. Het moest meer met een biddend gevoel worden nagedacht. Heere, Uw Koninkrijk kome."

9-3-33 „Wij hebben het boek van Kohlbrugge gelezen: ... .er over sprekende vonden wij de bijvoeging der particuliere gesprekken niet goed (het onrecht is vreeselijk en geheel die historie bedroevend)."

Critiek en zelicritiek.

13-3-33 „Gij hebt misschien wel gelijk over Kohlbrugge ik heb

zeker weinig liefde en kon toch goed voor Kohlbrugge bidden toen hij daar in die eerste droefheid zat. 2) Schrijven als aan een geliefden broeder was mij waarlijk onmogelijk."

Roomsch Catholicisme in Italië.

2-7-33 „Mogt weer een Luther opgewekt worden en uitgezonden om onder deze blinde leidslieden der blinden het eeuwig

1) „Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande willekeurig belet". 1833.

2) 2 December 1833 stierf Kohlbrugge's eerste vrouw, Katharina L. Engelbert, met wie hij in 1829 in 't huwelijk was getreden. In October 1834 hertrouwde Kohlbrugge met Ursuline Philippine, baronesse van Verschuer.

Sluiten