Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REFORMATORISCHE LITURGIE I')

door-Dr W. H. VAN DE POL I.

Het boek van Dr Noordmans over „Liturgie" is gericht tot — of eigenlijk tegen — allen, die „meedoen" aan de liturgische beweging. Hoe men ook denken moge over de historische beschouwingen van den schrijver en over de wijze, waarop hij de liturgie van verschillende kerken heeft getypeerd: in elk geval roept zijn geschrift op tot ernstige bezinning en tot een vastberaden beslissing en stelt het den eisch van een onomwonden en voor een ieder duidelijk verstaanbare uitspraak van de zijde van diegenen, wien het om een herstel of uitbouw van de liturgie in de hervormde kerken te doen is.

In de diensten, die beïnvloed zijn door de liturgische beweging, gebeuren dingen en in lezingen en geschriften van vertegenwoordigers van de beweging worden beschouwingen voorgedragen, die naar het oordeel van Dr Noordmans een gevaar inhouden voor de zuiverheid van de Kerk. Persoonlijk meen ik (ik spreek niet als vertegenwoordiger van een bepaalde groep, maar louter voor mij zelf), dat hij hier deels gelijk in heeft, deels niet en dat hij in sommige gevallen de bedoeling van de schrijvers, die hij bestrijdt, onjuist weergeeft, terwijl in andere gevallen de waarschuwende critiek inderdaad van pas is. Met dergelijke algemeene opmerkingen komen we echter niet verder. Ik wil trachten om in twee artikelen zoo onomwonden mogelijk mijn persoonlijke houding ten aanzien van liturgisch herstel te bepalen. In het bijzonder zal ik mij beperken tot de kwestie „Liturgie en Reformatie". In het eerste artikel wil ik enkele algemeene beschouwingen geven, in het tweede wil ik trachten om zoo duidelijk mogelijk aan te geven, wat liturgisch herstel in reformatorischen zin naar mijn overtuiging wèl en niet moet beteekenen.

Het woord „reformatie" of „hervorming" houdt in, dat het hierbij gaat niet om het maken van iets nieuws, maar om het her-vormen, het in zijn oorspronkelijken, onbedorven vorm herstellen van iets, dat in den loop der tijden, meer en meer misvormd is geworden. Het vooronder-

!) Bij de U.M. Holland te Amsterdam zag dezer dagen een monografie van Dr O. Noordmans, getiteld „Liturgie", het licht. Naar aanleiding van dit belangrijk geschrift, waarin de schrijver zijn oordeel geeft over de liturgische beweging, gelijk deze hier te lande met name gedragen wordt door den „Liturgische (n) Kring", zond Dr W. H. van de Pol ons een tweetal artikelen, waarvan het bovenstaande het eerste is. Wij verleenen er gaarne plaatsruimte aan in ons blad, omdat wij van meening zijn, dat zij nevens de monografie van Dr. Noordmans de bezinning op het zoo gewichtige liturgische vraagstuk kunnen dienen. (Eindred. W. en G.j.

Sluiten