Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 35.

De Diiectrice kan ten allen tijde door de Regentessen, in overleg met de Hoofdcommissie en met den Directeur, worden ontslagen.

Art. 36.

Haar is de zorg voor de leiding van de opvoeding en het onderwijs der kinderen opgedragen. Zij regelt die naar het doel in de artt. 54, 55 en 56 omschreven.

Zij houdt een naauwlettend toezigt op het gedrag deiverpleegden, tracht door dagelijksch verkeer onder haar in de woningen en in de school, ieders inborst, aanleg en neigingen te leeren kennen, en zorgt dat zij zich aan zindelijkheid op lijf en kleederen gewennen.

\

Art. 37.

Zij doet zich dagelijks door iedere opzigteres over den arbeid verslag geven van het haar toevertrouwde, of van de door haar gemaakte opmerkingen, en regelt met haar het aan iedere kweekelinge op te dragen werk.

G. i an de Afdeelinrjen.

Art. 38.

t

In iedere gemeente kan eene afdeeling van vrouwen worden gevestigd, onder het bestuur van zooveel Leden, als zal worden goedgevonden door al de Medestichters en Leden, voor den tijd van zesjaren uit hun midden gekozen.

De eenmaal bestaande afdeelingen worden in stand gehouden, zoolang zij minstens tien contribuerende Medestichters of Leden tellen.

Art. 39.

Om de twee jaren treedt een derde, of zoo na mogelijk een derde, der Leden van het Bestuur af; volgens eenen gemaakten rooster en-opheidaarbij bepaalde tijdstip. De aftreden den zijn weder benoembaar.

Sluiten