Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 73.

In dit geval gaan Regentessen, na overleg met de Hoofdcommissie , over tot geheele liquidatie der administratie, des noodig, door verkoop der bezittingen en goederen der Vereeniging en doen daarvan rekening en verantwoording aan de Hoofdcommissie.

Het saldo dier rekening en de verdere baten of overblijvende goederen worden door de Hoofdcommissie en Eegentessen in eene vereenigde vergadering, bij meerderheid van stemmen, tot een ander weldadig doel bestemd, bij voorkeur in het belang van de hulpbehoevende en verwaarloosde jeugd, behoudens de bevoegdheid om dat saldo geheel of gedeeltelijk aan te wenden ter voorziening in het lot van de Directrice en verdere geëmploijeerden, zoo zij daarop, door trouwe pligtsbetrachting, aanspraak hebben verworven, tot tijd en wijlen dat zij op eene andere wijze in hun onderhoud kunnen voorzien.

Art. 74.

De veranderingen welke in dit reglement noodig worden bevonden, worden vastgesteld, en de twijfelingen of verschillen over het regt verstand der daarin vervatte bepalingen, worden bij meerderheid van stemmen beslist in eene vereenigde vergadering der Hoofdcommissie en van Eegentessen.

Art. 75.

Dit reglement treedt in werking met den 13en Junij 1856.

Aldus vastgesteld door den Directeur, de leden der Hoofdcommissie, Beschermvrouw en Eegentessen, den 24, 25, 26, 28 en 30 April, den 1, 3 en 4 Mei 1856.

D3 O. G. HELDRING.

Jhr Mr J. A. SINGENDONCK. j C. J. L. C. Baronesse VAN LIJNDEN

Jhr E. VAN WEEDE. I VAN HEMMEN, geboren Baronesse

Mr W. Baron VAN LIJNDEN. I VAN NAGELL. Beschermvrouw.

C. P. VAN EEGHEN. i Jonk"ouwe M" C- DEDEL-

M' J. F. VAN LENNEP. J' B; Bar°nMS3e C°LL0T D'ESCURY,

geboren van rappard.

J. HCZ VOORHOEVE. N. W. SINGENDONCK, geb. scholten.

Ds D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE. ; H j Douairière VAN DER HEI M,

Mr A. J. VAN BEECK CALKOEN. j geboren van der heim.

Mr R. W. Baron VAN LIJNDEN. \ A. LEDEBOER.

Sluiten