Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der tijden tot eiken prijs tracht te bewaren, elk hooger belang aan deze hersenschim ten offer brengend, dat iedere poging om de principiëel verschillende partijen te bevredigen de vruchtbare moeder werd van steeds heftiger strijd ?

Daardoor juist is een niet onder woorden of getallen te brengen geestelijke schade teweeggebracht, wijl sins het jaar 1816 een jaarlijks al heftiger wordenden strijd is gevoerd over de belijdenis, het kostbaarst geestelijk erfgoed der vaderen.

Een afspiegeling , hoe gebrekkig dan ook nog in het beste geval, zullen de strijdende kerken op aarde moeten zijn van het koninkrijk Gods. Dit blijft ook de onafwijsbare eisch aan — de hooge roeping en dure verplichting van de voortzetting van de gereformeerde kerk in deze landen, thans met den weidschen naam van Nedorl. Herv. kerk getooid. Helaas! als men haar verleden nagaat en met haar lieden vergelijkt dan dringt alles tot de droeve vraag : de morgen was zoo schoon, hoe komt de middag zoo bewolkt ? dan dringt alles tot de sombere vrees, dat over deze kerk de zon in droeve nevelen bloedrood zal ondergaan en niet meer door den dageraad van een nieuwen en meer blijden dag zal worden gevolgd. Deze troost alleen houdt ons staande: „De Heere zal een afgesnedene zaak doen op aarde."

We zullen naar het ons voorgestelde plan ook gelegenheid te over hebben op de treurige oorzaken te wijzen die tot onze tegenwoordige kerkelijke ellende hebben geleid. Maar hierop komen ze allen neder: „Omdat ge mij verlaten hebt, zoo heb ik ook u verlaten," spreekt de Heere. Omdat de kerk hare belijdenis niet handhaafde en Gods Woord niet liet eenige richtsnoer

Sluiten