Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Die ouder zijn in leeftijd dan ik, ze weten hoe in de eerste jaren der scheiding, door hen die tot haar overgingen, al wat met deHerv. kerk in betrekking bleef, als onrein werd beschouwd, als der bespreking nauwelijks werd waardig gekeurd.

Men kon dat toen tot zekere hoogte begrijpen: De herinnering aan de vervolging, aan de hatelijke verongelijking in de eerste jaren na 1834, werden niet zoo heel spoedig uitgewischt; buitendien nooit was de waarheid zoo zoek geraakt op den kansel als toen de scheiding begon: Mannen als Detmar en van Gorkom had men toen schier alleen op de Veluwe en hunne geestverwanten in Holland, zooals Ds. Ernst in de stad onzer inwoning, waren uiterst schaars te vinden. Zelfs een tiental jaren verder waren trouwe wachters op Sions muren, gelijk Ds. Du Cloux en Ds. Krayenbelt Sr., thans te Amsterdam, nog onder de uitzonderingen te rekenen. Maar omstreeks dien tijd begonnen zich ook de eerste teekenen te vertoonen van een in de verte glorenden dageraad: De Heere toonde zich nog een ontfermer te zijn over het overblijfsel zijns volks en tot roem van Gods genade mag het getuigd, dat er steeds meerdere leeraars gevonden werden die den smaad van den gereformeerden naam zich tot een eere rekenden: Ja verrassend snel was de ommekeer die sins het jaar 1865 ten dezen opzichte valt op te merken; van af dien tijd werden predikanten, door heele en halve vijanden, tot hiertoe met den zwarten kool van nachtschool geteekend, naar de steden geroepen en alras zelfs aan het hoofd der grootste gemeenten gesteld.

En zou er nu iemand onder ons zijn onnoozel genoeg om te meenen dat de afgescheidenen zich daarover verblijden? Enkelen zeker ja door den Heere verwaardigd

Sluiten