Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd om zoovele andere hoofdpunten waarover een groot versehil bestaat tusschen ethischen en gereformeerden, hoewel eerstgenoemden het ons zeer euvel duiden als we deze eenvoudige feiten der gemeente openbaren: Over het absoluut goddelijk karakter der II. S.;

over de absolute verdorvenheid der menschelijke natuur; over het wezen en den aard des zaligmakenden geloofs en den eenigen Werkmeester daarvan gelijk ook over het verband tusschen rechtvaardigmaking en bekeering;

over de waarde en het verbindend gezag der belijdenisschriften , waardoor de strijd tusschen het quia •en quatenus weer een nieuwe phase is ingetreden;

over kerkherstel, kerkregeering en al wat daarmede samenhangt.

Ik aarzel niet het uit te spreken, dat de ethischirenischen met hunne velerlei nuances en de met hen op velerlei gebied svmphatiserende „mannen der opwekking van wier kring onze amptgenoot en vroegere geestverwant Huet te Goes, geacht kan worden de ziel te zijn, de een meer en de ander minder natuurlijk, maar toch in het wezen der zaak zij allen, op de daar straks genoemde punten in lijnrechten strijd zijn gekomen met de II. S. cn met de formulieren van eenigheid en belijdenisschriften der gereformeerde kerk.

Wat werd het een paar jaren geleden Dr. Kuyper niet uiterst kwalijk genomen door allen die bij de ethischen behooren of nauw aan hen verwant zijn, dat hij in de Heraut, de verschillende fracties aanwees die er zijn, onder die „vogels van diverse pluimage" die het groote publiek allen met den naam van orthodox bestempeld? Hoe onwaar, hoe verdachtmakend, hoe boosaardig werd dit zijn bedrijf genoemd? Hoe vervaarlijk klonk niet het marktgeschreeuw van het Wag. Weekblad nog altijd speculerend

Sluiten