Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaart zonder kwartier te geven of te willen aannemen, voor wie die organisatie het Carthago is dat voor alle dingen verdelgd moet worden, omdat de aan een vitium originis lijdende synodale organisatie geen beterschap aanbrengen kan al kregen we een kerkbestuur dat geheel uit orthodoxen bestond en daarom terugkeer tot de oude paden, ook hier stelt als den eersten eisch van kerkherstel; dan weet ge wat de gereformeerden beoogen ten opzichte van dit punt.

Beluister daartegenover het goedhartig gekeuvel van den redacteur van het W. W., die jaar op jaar zijn volgelingen troost, gelijk een vader zijn goedgeloovige kinderen zou doen, dat de orthodoxen zóó winnen, dat als we maar geduld hebben, we eenmaal alle bestureu zullen innemen en daarom voortgaat hen dringend te vermanen dat het nu de tijd niet is om door een roekelooze daad alles te bederven. Merk op hoe hij bij dit alles week op week zijne volgelingen opleidt in het hoogheilig beginsel, zulk een spankracht gevend, 0111 naar het ideaal te staan ! „Een half ei is beter dan een leege dop." Ziedaar het voornaamste bestanddeel van het kerkelijk drankje dat week aan week de burgers en buitenlui wordt te slikken gegeven, opdat ze maar mochten toenemen in tevredenheid met den bestaanden toestand. Een handelwijze des te meer te betreuren, omdat dezelfde redacteur, die den kerkelijken toestand zoo jammerlijk bederft, op politiek gebied blijk geeft van groote bekwaamheid ; daaruit blijkt ons steeds hoe hij weerkeerende van zijn onlioudbaren kerkrechterlijken weg, de goede zaak tot zegen zou kunnen zijn.

En wilt ge aan denzelfden kant nog een voorbeeld hoe orthodoxie in den trant der ethisch-irenische richting schier tot verbroedering voert met het synodaal

Sluiten