Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor U aandacht brengende wat de laatste jaren is geschiedt volkomen naar waarheid zeggen kan dat de ethisch-irenischeu de gereformeerden steeds met bitterheid hebben bejegend, terwijl wij slecht een defensiven oorlog voeren en steeds met open vizier in 't strijdperk zijn getreden

Droeve miskenning en ongemotiveerde verdachtmaking, ziedaar het weinig begeerlijk dubbel geschenk dat van ethische zijde ons ten deel viel.

Droeve miskenning ! Waar laast ge ooit in hunne organen erkenning van de verdiensten van die helden der oude garde die in een zooveel moeielijker tijd dan de onze „de vaandelen ontplooiden in den naam hunnes Gods." Behalve de twee namen door mij in § 2 genoemd , denken we hier aan Molenaar , Brouwer , Veriioeff te Ylaardingen overleden, en anderen.

Als ge de ethisch-irenische organen naleest, dan worden ieder oogenblik de ethischen der oude school voorgesteld als de mannen die de hitte des daags en de koude des nachts gedragen hebben. En we weten hoe onwaar dat is. Neen, deze mannen stonden hoog aangeschreven bij de wereld en werden met wierook en eere overladen en de tegenstanders getuigden steeds met lof van hen dat ze zóó „erg orthodox" niet waren. Maar die onbuigzame stoere mannen waarop ik hierboven het oog had, zij waren de steenen des aanstoots voor de wereld, zij de echte zonen des huizes, werden wat erger is, verloochend door hen, die voor het groote publiek geestverwanten schenen , maar onder elkander spraken van ,,de nachtschool die moest worden afgetrapt." Voorwaar als men dit alles nagaat, mag men wel zeggen: „het is door 's Heeren hand alléén geschied" dat de gereformeerden in de kerk de over-

Sluiten