Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toezien. We hebben jaren lang medegewerkt om de ethisch-irenischen er boven op te helpen en op het kussen te brengen en is hot tot zegen geweest voor de goede zaak ? Het tegendeel is waar, toen de modernen en evangelischen de zaken in handen hadden, heerschte er terecht misnoegen onder het geloovig gedeelte der gemeente. Nu op menige plaats orthodoxe besturen in hunne plaats zijn gekomen , is er een valsche rust voor in de plaats gekomen, hoewel — de zaken precies zoo blijven als ze zijn. De classicale besturen veranderen wel van personen , maar niet van rogeeringsprogram. Als marktgeschreeuw kan men gerust aanmerken al die heerlijke beloften en voorspellingen hoe goed het zou gaan als de „orthodoxe dominé's maar baas werden."

Het is geloof ik genoegzaam gebleken dat we alle illusies op dit punt gerust kunnen laten varen, want ze hebben geen lust hun hoofd te laten vallen onder de synodale bijl. We kunnen hun daar geen verwijt van maken, want ze hunnen niet anders. Ze aanvaarden hun mandaat krachtens het synodaal reglement en ze beginnen terstond naar en volgens dat reglement te regeeren. Gelijk nu op een spoorweg tusschen twee plaatsen liggend, honderd treinen van het begin naar het eindpunt loopend steeds onvermijdelijk denzelfden weg moeten volgen en de minste afwijking van die baan een déraillement met zich brengt, zoo ook zal elk kerkbestuur dat niet met de synodale organisatie breekt, om het even of het modern, evangelisch of orthodox is , als door een onverbiddelijk noodlot gedwongen, zich hebben te voegen naar het ijzeren dwangbuis der reglementen en wetten die het zijnen leden opdraagt uit te voeren. We hebben op de classicale vergaderingen blanco te stemmen of zelfs thuis te 'blijven wanneer de zekerheid blijkt dat we

Sluiten