Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide eersten zijn de voornaams ten. De wallen der stad is het vleescli; het hart een kasteel door den koninklijken bouwmeester voor zich zeiven opgericht in het midden der stad, tegelijk een vesting en een uitspanningsoord. De duizenden gedachten en gewaarwordingen en begeerten, die een mensch doorkruisen, zijn de inwoners der stad Menschziel. De Heer Verstand is haar burgemeester, de Heer Geweten haar secretaris, behalve deze werd zij bestuurd door de Heeren Vaste wil, Oprecht en kapitein Tegenstand. Er waren gansch geen misdadigers of schelmen in de stad, en de koning had haar eene eigenaardige macht gegeven, zoo dat niemand tegen haren wil hare muren indringen kon.

Nu had koning E'-Schaddaï ook een zeer voornaam overste bij zich in zijn paleis, dien hij hooge macht en aanzien had gegeven en ook voor de toekomst beloofde, maar die toch minder was en altijd minder moest blijven dan 's konings eenigste en veelbeminden zoon Immanuel.

Gij ziet Immanuel op de plaat met eere en heerlijkheid gekroond boven Menschziel onder N°. 18 en N°. 9. Ook bij N". 11 waar hij te paard rijdt. Die overste was evenwel met zijn hoogen post niet tevreden. Hij wilde Immanuel naar de kroon steken en werd daarom uit het paleis' en van het hof verdreven en verbannen. Deze overste heette Diabolus (Vorst der duisternis) en zon op een middel om de Koninklijke Majesteit te krenken en die schoone Stad Menschziel, in het landschap Heelal gelegen, machtig te worden.

Daar wordt eene beraadslaging gehouden in de hel, waar Diabolus troont. Rechts onder aan de plaat is daarvan eene afschuwelijke voorstelling gegeven. De booze geesten — Diabolus en zijne dienaren Lucifer, Apoleon en anderen — komen eindelijk overeen wel met veel drukte en machtsvertoon, maar toch met vriende-

Sluiten