Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

forten opgericht, het volk gewapend en alles gedaan om den gevreesden vijand buiten te houden.

Inmiddels nadert het leger van El-Schaddaï met zijne luistervolle kapiteins (10) Boanerges, Overtuiging, Oordeel, en Strafoefening, en hunne vaandeldragers Donder, Droefheid, Vreeze en Gerechtigheid. Ieder hunner voerde tien duizend man aan. De muziek was overheerlijk en de kleuren der vaandels schitterden in het zonlicht. Eerst scheen het of Menschziel op dit gezicht de poorten wel dadelijk openen zou, maar neen, men bedacht zich en wacht de opeisching af. Die opeisching geschiedt, de kapitein Boanerges (zoon des donders) laat zijne stem hooren; de anderen voegen de hunne daarbij, maar te vergeefs. Het leger van El-Schaddaï legt zich rondom de stad, versterkt zich, maar moet de winterkwartieren betrekken. Er is geen sprake van overgeven. In de stad worden Verstand en Geweten gevangen gezet. Vaste wil gaat in Diabolus dienst over, en Ongeloof wordt burgemeester.

Zoo verzoeken dan de kapiteins aan den Koning om versterking, en die zendt nieuwen troepen en zijn zoon Immanuël aan hun hoofd. (11) Nu worden de belegeringstuigen versterkt, nu wordt alle kracht te werk gesteld en de vijand siddert omdat hij vorst Immanuël als onverwinnelijk kent. Met 's konings Zoon kwamen nu ook nieuwe kapiteins mede. Onder deze nieuwelingen behoorde vooreerst kapitein Geloof met zijne vaandeldrager Belofte; kapitein Hoop met Verwachting; de Liefde met Ontferming; kapitein Onschuld met zijn vaandrig Oprecht. Nog kwam achteraan kapitein Geduld met zijn vaandeldrager Lijdzaamheid. Geweldig werd de oorpoort bestormd. Maar Menschziel liet zich door Diabolus terug houden van vrijwillig opendoen. Hij wilde met Immanuël onderhandelen en gaf vóór onder Hem te zullen regeeren; de geheele stad over te geven als hij

Sluiten