Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ up zeer Kiem gedeelte recht behield. Maar 't was alles te vergeefs. Immanuël gaf niets toe. Hij beloonde eigenhandig zijne kapiteins, die zoo dapper voor hem gestreden hadden, met zware gouden ketenen (fis 18) en wachtte in het hoofdkwartier voor de poort af wat Menschziels burgers doen zouden.

De poort is opengebroken, maar de sterkte in het midden der stad, het kasteel, nog niet. Daar dondert het tegen de deur van den Secretaris Geweten, de laatste bolwerken bezweken en nu moest Diabolus naar buiten vomen Immanuël deed zijne intocht in de stad, ontdeed

klTedS rger moordenaar van ^1 zijne versierselen, kleedde hem naakt uit, liet hem met ketenen binden en

zette hem zlJn voet op de borst in aller tegenwoordigheid.

Welk eene vernedering voor Diabolus en welke eene schaamte voor de stad Menschziel, dat zij zich aan zulk een verleider had overgegeven! Ze juichte over de zegepraal van Immanuël en smeekten vergiffenis voor hare afdwaling, voor haar oproer en tegenstand! (fi^. 15 en 18.) i u eerst begon Menschziel te begrijpen w°at het misaan a , en men haastte zich een verzoekschrift naar den Prins op te zenden, die nog buiten de stad kampeerde In den beginne hield hij zich stil en caf de smeekelingen geen antwoord tot eindelijk de heeren Verstand, Geweten en Vastewil kwamen en zich met sioppen om den hals en ketenen aan de handen, als niets anders dan dood en ondergang waardig, voor Hem nederbogen, terwijl de gansche stad in jammer verkeerde, (fia i8) Daarop volgde vergiffenis. Welke eene vreugde° voor ilen chzieU De klokken worden geluid, muziek gemaakt

Lwt f ' 6n all6S gereed Semaakt ™or den

bliift Van ^anUm' dle nu niet langer buiten de stad Uyft maar liet kasteel komt bewonen. Allerlei zegeningen en voorrechten vallen de stad ten deel. Onder an-

Sluiten