Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tocli formuleerde hij zijne motie, om eerst het voorstel Verhagen in stemming te brengen.

Dit incident is voor het Schoolverbond noodlottig geworden. Door een onbegrijpelijk verzuim toch der regelingscommissie verkeerde de voorzitter in het onzekere over de wijze, waarop gestemd zou worden. Zitten en opstaan gaf geen beslissing. Het aflezen der namen was schier ondoenlijk. Men besloot eindelijk, dat een der partijen de zaal verlaten zou, om, op de wijze van het Engelsche parlement, door telling te beslissen. Maar ook nu deed de voorzitter den misgreep, om hen die voor de motie waren, verreweg de meerderheid, de zaal te doen verlaten, en zoo kostte de ongelukkige, volstrekt doellooze motie der vergadering een half uur van haar zeer kostbaren tijd.

Men wist dan nu, dat eerst, het voorstel Verhagen zou behandeld worden.

//Schoolplichtigheid als doel van het verbond" was de vraag, waarvoor de vergadering zich geplaatst vond.

Hevig werd het denkbeeld van den heer Verhagen bestreden, en het was voor de degelijkheid van het debat te betreuren, én dat de democraten den heer Verhagen alleen heten strijden, én dat de heer Moens hoogst ontijdig met een voorstel te berde kwam, om den strijd te staken. Tot stemming overgaan was zijn advies, eer zelfs een begin van gedachtenuiting ten voordeele van schoolplichtigheid gehoord was.

De uitslag was onder den indruk van de valsche prioriteit van het voorstel, en van zulk een debat te voorzien. Met écrasante meerderheid werd het voorstel verworpen.

Onzerzijds was tegen het voorstel gesproken door den

Sluiten