Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de stemming der vergadering. Want, met uitzondering van den heer van der Heim heeft niemand uit beginsel schoolplichtigheid bestreden. Men wilde eerst, ja, palliatieven bej^oeven. Maar baatten die niet, zelfs prof. Harting erkende, dat dan schoolplichtigheid als laatste heroiek middel zou overblijven. Bovendien het door den heer van Lier geconstateerde is, luidens het verslag, door niemand weersproken.

In het raison d'être van het Schoolverbond. Het heeft zijn eer verpand om het schoolverzuim te doen ophouden. Reeds nu heeft de uitkomst bewezen , hoe volstrekt onmagtig alle palliatieven zijn, om een werkelijke verbetering te weeg te brengen. Zijn eigen raison d'être dringt het dus naar het eenig redmiddel henen, dat de heer Verhagen onverbloemd dus heeft uitgesproken: „dwang alleen helpt."

Maar meer nog. Het verbond is een league, eene nabootsing van de ^anti-corn-law-league" en zooveel andere leagues in Engeland. Een league, gelijk het anti-dagblad-zegel-verbond ten onzent was. Een schepping onzer eeuw, om door vereeniging van krachten de publieke meening wakker te maken en te leiden naar een bepaald doel. Dat doel is hier: opheffing van het schoolverzuim. En dat doel zal bereikt worden. Maar als de publieke meening een doel wil, dan wil het ook de middelen, en hoe ook de heeren Harting c. s., schoolplichtigheid trachten tegen te houden, de natie komt er toe.

Eindelijk in het logisch proces der revolutionaire theorie. Want óf men moet aan geen logische ontwikkeling van beginselen gelooven, en dan houdt elke argumentatie op, óf men moet toegeven, dat de eens betreden weg, waarop het democratisch beginsel in de onderwijs-kwestie

Sluiten