Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De Ziianlaiidsche Courant.

. . Een tweede negatief resultaat is, dat de vergadering //ich niet heeft durven uitlaten omtrent het vraagstuk der leer- of schoolplichtigheid. Men verkeert omtrent het gevoelen der vergadering met betrekking hiertoe in volslagen duisternis, niettegenstaande de eerste circulaire der heeren Harting recht gaf tot het vermoeden, dat deze aangelegenheid ernstig zou worden besproken. Noch het bestuur, noch de vergadering zelve scheen echter het vraagstuk aan te durven. Het voorstel Verhagen om schoolplichtigheid tot doel van den Bond te maken, werd verworpen; maar ook het voorstel Kuyper om uit te maken dat schoolplichtigheid nooit, hetzij als doel hetzij als middel, door het Verbond zou worden aangegrepen, werd mede verworpen. Toen nu eindelijk door een paar sprekers de vraag au fond zou worden behandeld, kwam plotseling de heer Moens met eene motie van orde, om over schoolplichtigheid niet te discussiëren, op grond nota bene! dat ieder in de vergadering met eene vaste overtuiging was gekomen, van welke hij door de discussie niet zou worden teruggebracht, een argument dat elke discussie in elke vergadering nutteloos zou maken, dat elke propaganda door kracht van redenen zou uitsluiten, en welks onjuistheid later voldingend werd bewezen, toen Prof. Harting mededeelde, dat hij, vroeger voorstander van schoolplichtigheid , van dat gevoelen door de argumenten van anderen was teruggekomen, en hij haar nu slechts zou aanbevelen als alle andere middelen (palliatieven) onvoldoende bleken

Sluiten