Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn om de kwaal te bestrijden. De motie Moens werd aangenomen en de discussie gesmoord.

Ook in de avondvergadering werden door verschillende sprekers vergeefsche pogingen aangewend om eene ernstige beraadslaging uit te lokken betrekkelijk de gewigtige vraag van den dag. In die avondvergadering toch waren uitsluitend de middelen aan de orde, die door het Verbond zouden worden aangewend ter bereiking van zijn doel. Maar volgens de interpretatie door de regelingscommissie aan haren beschrijvingsbrief gegeven, was dit punt eerst het allerlaatst aan de orde , en met het doen en aanhooren van verschillende mededeelingen, die niet allen door even groote belangrijkheid uitmuntten, was eindelijk zooveel tijd verbruikt, dat de vergadering moest worden gesloten, zonder dat aan de question bruiante de eer eener gezette en degelijke bespreking was te beurt gevallen, die zij zeer zeker verdiend had, hoe men ook over de zaak zelve moge denken, waaromtrent ons gevoelen bekendis.

Ten slotte nog een woord over de houding door Dr. Kuvper c. s. aangenomen. In schoolplichtigheid en kosteloos onderwijs zag hij wapenen die tegen zijne richting zouden gekeerd worden. Hij wilde dus geen van beide en stelde tot voorwaarde zijner toetreding dat het Verbond zou verklaren, dat het van die wapenen geen gebruik zou maken. Het stond hem vrij al of met toe te treden, mitsdien ook aan die toetreding voorwaarden te verbinden. De vergadering verklaarde door verwerping van zijn amendement die voorwaarden niet aan te nemen. Nu zien wij inderdaad niet in, waarom wij het den heer Kuyper tot een grief zullen maken, dat hij na verwerping van zijn amendement van zijn standpunt verklaarde tot het Verbond niet te kunnen toetreden.

Sluiten