Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afwijken, toch heeft reeds Groen zelf het uitgesproken, dat ook hij mij het begaan van soms eigen paden volstrekt niet euvel afnam.

Maar, zij er ook critiek in bijzaken, in de hoofdlijn kozen we onzen weg dan toch, Gij waar De la Sausaye, ik waar Groen van Prinsterer ons is voorgegaan.

Zou dit niet veredelend, verheffend op onze wijze van strijdvoeren kunnen inwerken ?

Zulke illustre voorbeelden !

En bovendien, wij beiden in elkander immers de trouw, de geestdrift en de volstandigheid waardeerend, waarmee we over en weêr, voor de ons zoo dierbare namen opkomen.

Maar toch ik vraag meer nog.

Ik vraag van U, dat noch de naam van De la Saussaye, noch die van Groen van Prinsterer, maar de ons beiden gemeenschappelijke Naam van onzen Heere Jezus Christus voortaan alles bij ons debat uit hart en pen banne, wat noch edel noch vroom zou zijn.

Als we morgen op den Tschingel-gletscher saam wandelden, en het touw brak, en we gleden saam in een ijskloof, waar we sterven moesten, zouden we niet in den gebede één voor God en in het bloed onzes Heeren saam verzoend ons weten, en deswege, met de armen om elkanders borst gestrengeld, den dood der bevriezing tegengaan ?

Maar dan neme ook niemand de Christelijke eere uit ons midden weg, en zij er een einde aan de harde woorden. Uit van mijnen kant, waar ik ze ooit gebezigd heb, maar uit ook van uwe zijde.

Ons geschil gaat zeer diep.

Zal ik het in één woord resumeeren, dan ligt het in de Immanentie en de Transcendentie Gods.

Beide worden door ons beiden erkend. Door U zoowel als door mij.

Maar uw klacht is, dat ik de Immanentie niet tot haar recht doe komen. De mijne, dat Gij te kort doet aan de Transcendentie Gods.

Laat ons in dien strijd, juist door nobel pal te staan voor ons beginsel, elkaar dan steunen, mijn Broeder!

Als ik gevaar loop te juridisch, te dogmatisch, te acuut-handelend te worden, wees Gij mij dan ten zegen, en houd mij terug!

En waar Gij m. i. van uwe zijde U in gevaar begeeft van de Immanentie tot over de grens van het Theïsme heen te schuiven, laat

Sluiten