Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vraag is nu, welke de oorzaken voor dit verschil zijn? 1. De bewegende oorzaak voor dit onderscheid is de verkiezing van God, die zich op deze aarde een kerk wil vergaderen. 2. De Zone Gods is de middellijke, de H. Geest de onmiddellijke uitvoerder van dit plan. 3. Het woord Gods is de bewerkende oorzaak; het instrument waarvan de H. Geest zich bedient. „Welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hunne wegen," Hand. 16 : 14; „Zoo ontfermt Hij zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil," Rom. 9 : 18; „Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen," Joh. 6 : 37; „Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die Hij te voren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt," Rom. 8 : 29 en 30. Uit deze plaats vernemen wij, dat de belofte van genade algemeen is met het oog op de uitverkorenen of de geloovigen. God wil toch dat allen zalig zullen worden, en dat wel: 1. uit liefde voor aller zaligheid; 2. naardien Hij allen tot de zaligheid noodigt. „Maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden," Rom. 11 : 7.

VII. IS ER ZALIGHEID BUITEN DE KERK?

Niemand kan buiten de kerk zalig worden: 1. omdaj er buiten de kerk geen zaligmaker is. Derhalve ook geen zaligheid. „Zonder mij kunt gij niets doen," Joh. 15 : 5. 2. Omdat God hen, die Hij tot het einde d.i. het eeuwige

Sluiten