Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het krachtdadig bewerken er van betreft. Want dat Hij Zich over niemands ondergang verheugt als ondergang, vernietiging, pijnlijden, doch allen tot Zich noodigt, hoewel niet allen op gelijke wijze, dat heeft Hij zeer dikwijls in Zijn eigen Woord gezegd.

Maar, dat Hij zal bewerken, dat allen gehoorzamen en behouden worden, dat heeft Hij niet alleen nergens gezegd, maar op zeer vele plaatsen zelfs uitdrukkelijk het tegendeel verklaard. En zoo strijdt de Schrift niet met zichzelf, als zij leert, dat Hij Zich over aller zaligheid verblijdt en toch sommigen verworpen heeft.

BESCHULDIGING VAN GEESTDRIJVERIJ LASTERLIJK VOORGEWORPEN.

3. Ik denk, dat gij het door een overvloed van argumenten hebt willen winnen, waar gij hun bedrijfskracht niet vertrouwt, en dat gij daarom hetzelfde op de eerste en derde plaats hebt gezet. Of het zou moeten zijn, dat gij er liever een uitbreiding van in zien wilt, ontleend aan den naam „geestdrijvers" opdat ook dit kenteeken u niet ontga.

Maar komaanl Wat voor verwantschap moeten wij dan toch wel met die menschen hebben? Gij beweert, dat wij met verwaarloozing van het Woord verrukkingen verwachten. Maar bij wien van de onzen hebt gij dat ooit gelezen? Dit wordt dan ook al niet minder onbeschroomd over ons gezegd, dan het reeds in het begin te berde gebrachte, dat wij van den geopenbaarden wil Gods afgaan. Wij zeggen, dat God het geloof en de bekeering in ons werkt, maar door het Woord, althans bij Zijn gewone wijze van handelen, waaraan Hij ons

Sluiten