Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebonden heeft, terwijl Hij voor Zichzelf de vrijheid behouden heeft om buiten die orde te handelen als Hij dat wil; zooals ook door het Woord te bewegen, wie, wanneer en in hoever het Hem goeddunkt.

DE WIL IS NIET WERKELOOS.

Met dezelfde onnadenkendheid (en ik weet niet of het ook niet is met een weersprekende consciƫntie, waar gij zoolang onze theologen gehoord hebt,) voegt gij er bij, dat volgens ons, de wil niets doet.

In beiden argumenteert gij weer van het stellen der eerste Oorzaak tot het uitsluiten van de tweede.

De wil handelt n.1., maar bewogen en tot handelen gebracht, geneigd, gewillig gemaakt en vernieuwd van God door Zijn Woord; niet, zeg ik, geduwd of gestooten, zooals een steen of een stuk hout, doch gelokt en genood door het in den geest waargenomen object. Gods werk was in Paulus deze wil van hem, dat hij wilde doen wat de Heere wilde; Gods oordeel en de zonde der Joden, dat zij door Christus niet bijeenvergaderd wilden worden. Vergeefs zal de genade voorgaan als zij niet het mede gaan van den wil bewerkt.

Wat spreekt gij daarom over een gelijkstaande wijze van werken?

Waarom luistert gij niet liever naar dien leeraar der kerk, die zegt: God is het die in u werkt, dat gij wilt en volbrengt?

Een gewichtige waarheid ga ik u zeggen. Wij kunnen op geen manier de zuiverheid van het artikel over de genadige en zekere rechtvaardigmaking tegenover de verdienste, die men passend noemt, en de oordeel-

Kerk en Uitverkiezing. 5

Sluiten