Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later afschrikwekkend heeft gestraft. Hij wilde Nebucadnezars oorlogen en ondertusschen haatte Hij zijn zonden. Hij wilde den oorlog van Absalom tegen David en de schending van diens huwelijk. Voorzoover God dit wilde, waren het zeer rechtvaardige straffen voor David, maar voorzoover Absalom het deed om het koninkrijk te overmeesteren en zijn vader ten val te brengen (waartoe hij allerminst een gebod Gods had om het op te volgen), waren het opstand en bloedschande. Maar deze verdorvenheid van -Absalom gaat alleen toevallig (per accidens) samen met het oordeel Gods. En meer bewijs is niet noodig, als gij zegt, dat God dan de oorzaak der zonde wordt, als de van Hem veriatenen niet anders dan zondigen kunnen.

Want de Schrift en God Zelf beschuldigt gij, Die dat zeer dikwijls zegt, doch zonder gevaar van die godslastering, omdat het menschelijk geslacht eigener beweging zich deze noodzakelijkheid van zondigen in het Paradijs op den hals gehaald heeft.

HET IS NIET DE LEER DER REDE, MAAR VAN HET EVANGELIE.

5. Gij zegt, dat deze leer wettisch is. Als dat nu eens zoo was, zou zij dan daarom valsch zijn? Of is de Wet niet even waar als het Evangelie? Gij voegt er aan toe, dat zij uit de rede geput is. Gij moet wel meer inzicht gehad hebben in de boeken van Plato en Aristoteles dan ik en alle anderen, die haar daar nooit in hebben gevonden. Kortom, gij moet weten, dat zij uit de kern van het Evangelie is. Of meent gij, dat Paulus in Rom. 9, 10, 11, 12 de Wet heeft willen prediken? Ik denk niet.

Sluiten