Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want wat voor een troost zou het zijn, te weten, dat Christus wel eenmaal de zaligheid voor ons verworven heeft, maar dat zij elk oogenblik onderhevig is, aan duizend gevaren, waardoor zij nog weer verloren zou kunnen gaan? Daarom moeten wij weten, dat ons leven met Christus verborgen is in God, en daar even veilig bewaard wordt als het leven van Christus Zeil, Die in den hemel regeert.

Duizendmaal is dit in de Schrift gezegd. Lees wat Philippus zegt, bij Math. 7:18: „Een goede boom kan geen kwade vruchten dragen"; en vs. 25: „Het huis op de steenrots gebouwd kan niet omver geworpen worden." Lees het 5e en 8e hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen. Ik zie, dat gij het verschil tusschen de onbezorgdheid van den geest en de zorgeloosheid van het vleesch niet opmerkt, en dat gij in het onzekere verkeert over de grondbeginselen van de leer zelf, als gij die grofheden tenminste meenens beweert. Is dit zoo, dan ben ik erg bedroefd over uw toestand en vermaan u de Schrift ijverig te lezen.

DE UITVERKORENEN VERLIEZEN DEN HEILIGEN GEEST, MAAR NIET GEHEEL, NOCH UITEINDELIJK.

Ook lasterlijk is de bewering, dat wij zeggen, dat de uitverkorenen den Heiligen Geest geen oorzaak geven om hen te verlaten. Integendeel dikwijls verliezen zij zeer vele gaven, doch zij krijgen die in den weg van bekeering weer terug. Want zij vallen niet geheel en al van God af, zoodat zij vijanden der aanvaarde waarheid zouden worden, dat is, zij begaan de zonde tegen den Heiligen Geest niet, en zoo glijden zij ook niet zoo-

Sluiten