Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer geachte toehoorders.

De geschiedenis van het Christelijk onderwijs in ons land toont in zeer vele voorbeelden de krachtige werking van beginselen. Zij zijn als levende kiemen, die door allerlei belemmeringen van tijdelijken of plaatselijken aard in hare ontwikkeling en ontplooiing kunnen worden vertraagd, maar toch altijd, zoolang er levenskracht in is, streven en dringen om het geheele organisme , dat zij bevatten, in vollen omvang te vertoonen. Niet ieder echter, die de kiem in hare eerste ontwikkeling gadeslaat, heeft voldoende kennis en ziet scherp genoeg om te kunnen voorspellen of dat plantje een boom zal worden, en hoe breed deze boom zijne takken zal uitbreiden, en hoedanige zijne vruchten zullen zijn. Hoe gering was voor weinige jaren het getal van hen, die met Groen het inzagen niet alleen, maar openlijk uitspraken ook, dat het beginsel zelf van het Christelijk onderwijs niet alleen de oprichting van Christelijke volksscholen, maar ook van Christelijke gymnasiën, ook van Christelijke universiteiten zeer bepaaldelijk eischt? Thans eerst, nu de logische ontwikkeling van het beginsel tot eene daad heeft geleid, nu als het ware de idee in eenen zinlijken vorm is geopenbaard, thans eerst wordt de erkentenis meer algemeen en belijdt ieder, //die waarlijk Christen is en doordenkt", wat vroeger slechts enkelen inzagen. En hoe lang zal het nog duren vóór ook deze erkentenis voor ieder,

Sluiten