Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier en daar nog lessen moeten bijwonen eer ze eenigen tijd aan eigen studie kunnen wijden; wanneer de enkele lessen, aldus met een vermoeid hoofd ontvangen en gegeven, niet een gesloten geheel vormen, niet uit gezette studie voortgevloeid, niet door éénheid van methode vruchtbaar gemaakt en naar een vast plan geregeld zijn, hoe, vraag ik U, kan men dan met recht en reden meer dan zeer spaarzame, ja hoe kan men eenige goede vrucht verwachten?

Waarlijk onze hoofdonderwijzers zijn in dezen niet te beschuldigen, maar veeleer te prijzen, dat ze onder zulke omstandigheden nog zóó hebben gewerkt, dat er menig kweekeling met goed gevolg het examen aflegde.

Het bleek echter der commissie tot Bestuur der diaconiescholen dat de toestand zoo niet langer blijven kon, dat er eene betere gelegenheid tot opleiding van kweekelingen verschaft moest worden.

Maar welke? Verschillende plannen werden ontworpen en besproken, maar de slotsom was, dat alleen een eigen kweekschool voldoende geoordeeld werd. Immers ook zoogenaamde normaallessen, hoezeer ook verreweg te verkiezen boven opleiding door iederen hoofdonderwijzer afzonderlijk, lijden toch voor een groot deel aan dezelfde gebreken, die zoo even genoemd werden; waar dus niet beter te verkrijgen is dienen ze gesteund te worden, maar aan de norma, den regel, het richtsnoer, het voorbeeld, dat bij de opleiding van onderwijzers in het oog dient gehouden te worden, beantwoorden zij niet. En onze commissie kon, daar zij zoovele scholen onder haar bestuur had en voor zoovele kweekelingen moest zorgen, naar het meerdere en betere althans streven: en waar zij het kon, daar moest ze het ook.

Zij benoemde uit haar midden eene subcommissie, aan welke het indienen van een ontwerp met berekening der kosten werd opgedragen en dit ontwerp werd, na wel overwogen te zijn, met algemeene stemmen goedgekeurd en aangenomen, waarna de uit-

Sluiten