Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om deze kweekschool een gelijk jaarlijksch subsidie te geven als aan die te Nijmegen en te Doetinchem. Haar zij daarvoor ook bij deze gelegenheid onze hartelijke dank betuigd; onze dank ook aan de afdeeling der Unie, die besloten heeft een deel der Augustus-eolleete te schenken ten behoeve dezer inrichting.

Doch wat beteekent deze doode strijdkracht, het geld, wanneer de levende ontbreken of onvoldoende zijn? Maar ook in dit opzicht was de Commissie in haar pogen gezegend. Zij vond in den Heer H. Bijleveld uit Rotterdam als directeur, een strijdbaar man, die waarlijk in geen enkel opzicht tot de kleinen behoeft gerekend te worden. Bereidwillig verliet hij het bloeiende instituut en den aanzienlijken werkkring door hem zeiven met energie en talent gevormd, om voortaan al zijne krachten en gaven te wijden aan de opleiding van Christelijke ouderwijzers. De Heer P. J. Meijer die reeds aan de normaalschool te Nijmegen gewerkt had aan de vorming van kweekelingen voor de levenstaak, die zij hebben gekozen, en de Heer P. Bijleveld, de broeder van onzen directeur en zijn helper en steun te Rotterdam, werden door de Commissie benoemd tot leeraren, terwijl voor enkele vakken, zooals zang en handwerken, nog in overeenstemming met de behoeften, die zich zullen openbaren, het personeel moet worden benoemd. Het godsdienstonderwijs in de hoogste klasse zal worden opgedragen aan een predikant onzer kerk, door het Bestuur daartoe uit te noodigen.

En nu de leerlingen! Daar de kweekschool in de eerste plaats is opgericht om onderwijzers te vormen voor onze diaconiescholen, besloot het Bestuur dan ook geene kweekelingen meer aan te nemen, tenzij als leerlingen van de kweekschool, en hen, die reeds als kweekelingen aan onze scholen werkzaam waren, over te plaatsen naar de kweekschool, voor zoover het in te stellen onderzoek hunne geschiktheid zou toonen. De oproeping van leerlingen had ten gevolge dat er zich 45 aanmeldden; op de examens, die 12, 13 en 14 Aug. werden afgenomen, waren

Sluiten