Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is voor den onderwijzer. Waarlijk wanneer men dien weg op wil, is het geen wonder dat andere paedagogen, zooals inderdaad het geval is, alle kweekscholen wenschen op te heffen en den onderwijzers, ook der volksschool, eenvoudig eene academische opleiding willen geven.

Men werpe mij niet tegen, dat immers knapen of meisjes van 13 of 14, ja zelfs van 15 of 16 jaren, nog niet in staat zijn om bij elke les, die zij ontvangen, te letten op de methode van den onderwijzer en zich die in te prenten. Dit wordt immers niet door mij verlangd: ik beweer niet, dat de leerling zich bij elke les bewust moet worden van de gevolgde en te volgen methode; ik verlang alleen, dat de leeraar er zich van bewust zij, dat hij wete hoe en waarom hij aan de bepaalde leerlingen, die hij vóór zich heeft, zóó les geeft en niet anders; tegelijk met de stof zal dan de methode den leerling doordringen en later ook voor zijn bewustzijn duidelijk en helder worden.

Ik wees daar op een kenmerkend onderscheid van het onderwijs gegeven aan de kweekschool, vergeleken met dat, hetwelk op andere scholen gegeven wordt; het onderscheid mag ons echter de overeenkomst niet doen voorbijzien. Ook op de kweekschool moet het onderwijs tot resultaat hebben, dat de leerling weet en denkt: eerst weten, dan denken, en door denken weer tot dieper inzicht, tot hooger weten. Ook op de kweekschool moet men door studeeren leeren studeeren; lust en liefde krijgen voor kennis en wetenschap en den weg leeren kennen, die men bij hare beoefening te volgen heeft. Het is daarom, dat de commissie, ofschoon zij bedoelde onderwijzers op te leiden voor hare diaconiescholen in de eerste plaats, en verder voor gewone lagere scholen, waar geen onderwijs in de moderne talen gegeven wordt, toch besloot ook onderwijs in het Duitsch, het Fransch en het Engelsch te laten geven aan de leerlingen der kweekschool; niet met het oog op examens dus, maar om de aanvankelijke kennis dezer talen te doen strekken tot bescha-

Sluiten