Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen de hoofdonderwijzers der scholen, waar de kweekelingen werkzaam zijn en den directeur der kweekschool, aan wien ook het onderwijs in de paedagogiek en wat met haar samenhangt is opgedragen. De commissie twijfelt niet of deze samenwerking zal verkregen worden tusschen hen, die, met één doel voor oogen, in éénen geest werkzaam zijn, wier belangen in dezen overeen stemmen, omdat ze bezield zijn door de eene begeerte om het hun toevertrouwde opkomende geslacht op te voeden overeenkomstig Gods Woord, den eisch onzer geschiedenis en de behoeften des tijds, of om het in één woord te zeggen op te voeden naar gereformeerde beginselen.

De nu geopende kweekschool is eene gereformeerde: dat zal haar karakter, haar stempel zijn. Derhalve zullen hare leerlingen naar de belijdenis der gereformeerde kerk uit Gods Woord worden onderwezen. Dat Woord geheel en ongerept, als de eenige bron en het eenige richtsnoer voor leer en leven, zal ook hier de grondslag zijn van alle onderwijs en opvoeding. Het onderwijs m de leer van dat Woord, naar de belijdenis onzer gereformeerde ker zal gegeven worden uit onzen Heidelberger catechismus. Immers welk boek zou beter daarvoor geschikt zijn, dan dit heerlijke werk, zoo we ook in dezen willen vasthouden aan den boven gestelden re-el, dat inhoud en methode beide het eigendom der kweekelingen moeten worden. Yan onzen Heidelberger toch wordt zelfs door hen, die niet gereformeerd zijn, noch het willen zijn, openliik getuigd dat hij voortreffelijk is om het heldere overzicht, dat bi] geeft van de leer der waarheid, om zijn eenvoud en zijne warmte Kon dat slechts van al onze handboeken gezegd worden. We hopen van harte dat de groote waarde van dit kostelijke boekske ook onzen kweekelingen openbaar worde en dat het door hen, wat Luther van zijn catechismus wilde, meer nog moo-e nagebeden, dan nagesproken worden.

Ir-t zij mij vergund hier nog te wijzen op een uit het oogpun van paedagogiek belangrijke zaak bij de behandeling van bijbel

Sluiten