Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toewijding' aan Hem, wien ook de school behoort. Daarom kwamen wij te zamen in het huis des Heeren, het huis des gebeds, 0111 ia Zijnen tempel ons aan te gorden tot het werk, waartoe Hij zelf 0111 Zijns naams wil ons roept! Den korten inhoud van het gebed, M. H.! dat heden voor onze school in ons hart is, vindt gij uitgedrukt:

1 KON. VIII: 29a.

Dat uwe oogen open zijn,

nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan Gij gezegd hebt: „mijn naam zal daar zijn "

Het kan haast niet anders, of ieder, die dit hoofdstuk leest, moet geboeid worden door de treffende plechtigheid, hier beschreven. Een koning in het gebed om, als tolk van een geheel volk, van den Heere een zegen af te smeeken over een huis, hetwelk aan zijn dienst zal gewijd zijn, voorwaar, het is een zeldzaam verschijnsel! Zoo heeft dan de koning Salomo, door zijnen God rijk gezegend, de vervulling verkregen van een wensch, die reeds lang geleden in 't hart zijns vaders oprees, en wordt 't hem in 's Heeren gunst vergund 0111, na een voorspoedigen bouw, het huis te mogen inwijden, waarin voortaan de God van Israël zal worden vereerd! Des konings hart is vol dank aan dien God, van wien ook hij zich geheel afhankelijk weet, en daarom, al staat Salomo op dat gewichtig tijdstip als op 't toppunt van zijn luister, en wordt hij ook om dien tempelbouw terecht genoemd als één der gelukkigste vorsten van zijn tijd, toch is hij hier niet in het midden van zijn juichend volk gekomen om zichzelven te verheerlijken of te laten bowierooken, — neen, maar om zijn God te prijzen voor den grooten zegen, dien Hij aan gansch Israël geeft. Deze koning staat voor ons op dat oogenblik daarom 't hoogst, omdat hij, hoe heerlijk ook in macht, rijkdom en wijsheid, toch met den geringsten zijner onderdanen zich nederbuigt vóór den trone Gods in de hemelen, en vandaar alle hulp en heil verwacht!

Wij durven ouszelveu nauwelijks in óénen adem met ko-

Sluiten