Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelijkenvijze hangt er voor den aanstaanden Woei onzer school zeer veel van af, of de belijders der waarheid alhier ook weten en toonen, dat de school behoefte heeft aan hun aller gebed. Gij zijt wezenlijk geene ware vrienden van Christelijk onderwijs, al schijnt het zoo te zijn door do gave, welke gij er aan geeft, wanneer gij niet voor haar bidt! Laat t u, gemeente! heden toch niet te vergeefs gezegd worden, en God legge mijne woorden in uw harte: de school, die heden wordt opengesteld voor een onderwijs naar den eisch van Gods Woord, dat is uwe school; de zaak, waarvoor zij dienen moet, is uwe zaak, uw belang; 't zijn uwe kinderen, de kinderen, door u eenmaal in 't verbonds-zegel den Drieëenigen God opgedragen, voor welker belang wij opkomen, uwe kinderen, die daar komen om onderwezen te worden in de wegen des Heeren. En als 't uwe school is, uw belang en uwe kinderen, dan ligt 't ook, gij kuut er niet aan ontkomen, op uwen weg om aan die school een plaats te geven in uw gebed, en ook aan uwen onderwijzer te gedenken, dat de Heer hem daar op dié gewichtige plaats stelle tot een getrouw en wakker getuige zijner eere! Denkt nooit (het wordt wel eens gedacht, althans er naar gehandeld,) dat de opening van eene school voor Christelijk onderwijs u als ouders ontheft van de taak, die gij voor 't geestelijk belang uwer kinderen hebt. Gij zijt aan uwe doops-belofte niet getrouw, indien gij uwe kinderen alleen zendt naar die school, om hen daar „in de voorzegde leer te doen onderwijzen!" Neen, met 't onderwijs in de school stemme uwe opvoeding in huis te zamen. De Heer vraagt niet slechts van den onderwijzer, maar ook van u als ouders, dat gij zijne daden voor hen niet verbergt. Gij zult 't immers niet nalaten, belijders des Heeren! maar van dezen dag af te meer van uwen God de getrouwheid vragen, dat gij te meer moogt begrijpen waarop uwe kinderen om 's He ei en wil recht hebben, dat gij toch niet in huis door uwe zorgeloosheid weer afbreekt wat in de school door Gods genade word opgebouwd, dat gij toch niet, door uwen kinderen ergernis te geven, in huis het goede zaad weer verstikt, dat

Sluiten