Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de scliool misschien werd gezaaid. O, onze verantwoording, Gel.! als ouders tegenover het Christelijk onderwijs is zoo groot. Indien gij bidden geleerd hebt en u voor uwen God weet te verootmoedigen, maar ook geleerd hebt te vluchten met uwe zonden tot Jezus' kruis, o, vergeet dan toch niet ook voor uwe kinderen te bidden, vergeet 't niet hen eiken morgen biddende te zenden naar die school, waar misschien een zaad wordt gelegd, dat later heerlijk zal ontkiemen, vergeet dan niet uwen God te vragen oiu een zegen ook op 't onderwijs, daar, zeker in zwakheid, maar toch in afhankelijkheid Van Hem gegeven. Ook uw onderwijzer, ik weet 't, rekent op uwe voorbede, hij heeft er recht op; en hij zal zeker onder al het gewicht der taak, welke hij heden op zich neemt, steun vinden in de gedachte, dat er in de gemeente aan hem gedacht wordt, en dat hij om zijns werks wil een plaats heeft in uwe harten. Dat legt een band waarvan de liefelijkheid in het onderwijs zal gevoeld worden, en waarvan, wij gelooven het hoopvol, de vrucht zal gemerkt worden aan de kinderen!

Zoo leggen wij dan, M. H.! de zaak van 'onze school in uw midden neder; zoo openen wij straks dat huis, waarvan de Heer gezegd heeft: „Mijn naam zal daar zijn!" Onze verwachting zij, gelijk tot hiertoe, ook van nu voortaan, in den naam des Heeren, wien alles moet dienen, God van den hemel doe zijne oogen open over ons en over die plaats; Hij make onzen weg, zoo 't goed is, vlak, en vervulle ook aan ons in zake deze school het woord zijner belofte: „Aan alle plaats, waar ik mijns naams gedachtenis zal stichten, daar zal ik tot ulieden komen en zal u zegenen!" Zóó zij 't van dezen dag af; zóó blijve 't tot in lengte van dagen tot een heerlijken zegen voor ons en onze kinderen in vele geslachten, en tot eene eere zijns naams!

AMEN.

Sluiten