Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-wijze in den hof van Eden gehoord; altijd was het er vrede, vrede met God, vrede van binnen en van rondom, en nu is die vrede verwoest, het Paradijs verloren, de menseh gevallen. het aardrijk vervloekt, al hare bewoners aan de zondeen den dood onderworpen. Arme mensch! omdat gij dat gedaan hebt zult gij den dood sterven; zal het aardrijk om uwentwil vervloekt zjjn; zult gij in het zweet uws aanschijns uw brood eten, en gij vrouwe! met smarte kinderen baren. Schrikkelijk vonnis! en toch rechtvaardig, omdat gij dat gedaan hebt. O! wij moeten hier ons eigen vonnis onderschrijven. Ja, omdat wij dat gedaan hebben zullen ook wij den dood sterven! Ja, die vloek rust ook op ons, die vloek rust op alle menschen; •wij worden reeds in zonde ontvangen en geboren en zijn van nature vijanden, en niet meer als Adam en Eva voor den val, kinderen Gods. En toch roept de Apostel Johannes ons toe, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Hoe versta ik het dan, wie zijn dan die kinderen? de zonde is toch tot alle menschen doorgegaan? alle menschen zijn toch nakomelingen van dien Adam, om wiens wille de gansche aardbodem, met al wat er op is, vervloekt is? Ja, zoo is het, maar Gods dierbaar en onfeilbaar Woord leert ons een tweeden Adam kennen, den mensch Jezus Christus. In den eersten Adam zijn wij gevallen en rust de toorn Gods op den zondaar; in den tweeden Adam wordt de arme doem- en doodschuldige zondaar van den toorn verlost, omdat Hij dien met de straf aan het kruis gedragen heeft. Johannes, die het wist, dat de Heere Christus ook zijne zonde getorscht had, was dus door Hem met God verzoend, en kon met het volste recht zeggen met allen, die de verschijning des Heeren hebben lief gehad: vNu zijn wij kinderen Gods," en er op laten volgen : „daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.' Och! neen, de wereld kent dezulken niet, die den verachten Naza-

Sluiten