Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ontkennen, dat de vruchten des geloofs zoo weinige zijn? En toch de Heere zeide het: „Gij zijt het zout der aarde , en wanneer dan het zout smakeloos wordt, ik bid u, waarmedo zal het gezouten worden? En vanwaar, vanwaar die onvruchtbaarheid? Het is omdat wij veeltijds te lichtvaardig onze schuld voorbij zien, dewijl wij een Voorspraak hebben bij den \ader. Het is omdat het gebed te weinig wordt in acht genomen. Een beroemd staatkundige zeide eens in eene Christelijke vergade ring; „ Op de knieën vrienden! daar moeten korsten van eelt onder komen !" En 't is waar: veel op de knieën met ootmoed des harten en meer gebeden om den Heiligen Geest, Die ons alleen kan doen voortbrengen „vruchten der bekeering waardig.

Komt dan met mij, met vernieuwden moed den weg opgegaan. De Heere is waarlijk opgestaan en wij zijn met Hem opgestaan tot een nieuw leven, tot een leven des geloofs. Vergeten wij wat achter ons is, strekken wij ons uit tot hetgeen voor ons is en zijn wij gevallen, met Hem wederom opgestaan! opdat de zonde ons meer en meer een walg en afschuw worde en wij het met David leeren uitroepen: „Zou ik niet haten die LJ haten, ik haat ze (de zonde) met eenen eeuwigen haat.

„Reine Vuurvlam! Troost der Heemlen!

Geef ons kracht en goeden moed!

Laat ons pad van haters weemlen,

Gij zijt meer dan vleesch en bloed!

Leer ons waken! leer ons strijden!

Leer ons worstlen in 't geweer,

Dwars door dood en duivlenheer;

Tot we U 't groot Triomflied wijden:

Hallelujah! U zij de eer!

Halleluj ah! Halleluj ah!"

Sluiten