Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAKOBUS DE RECHTVAARDIGE.

Jakobus, een dienstknecht Gods en des Heeren Jezu Christi, zoo noemt zich deze apostel, wanneer hij schrijft aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn. Hij was de zoon van Alphe├╝s en van Maria Cleopas, de zuster van de moeder des Heeren. Sedert hij van Christus zelf is onderwezen geworden in de leer der zaligheid, heeft hij zich steeds beijverd om het Evangelie te brengen aan de Joden. Dertig jaren lang heeft hij dan ook dezen dienst getrouw waargenomen, hebbende door de zuivere leer van Christus vele menschen tot het waarachtige geloof gebracht, welke leer hij ook door zijn heilig leven bevestigde en bezegelde tot een exempel van alle geloovigen, opdat zij toch bedenken zouden, welke de vruchten behooren te zijn, die voortvloeiien uit een oprecht geloof en innige gemeenschap met Christus.

De erfenis, die Jakobus aan de Christelijke kerk heeft nagelaten , is van onschatbare waarde. Zijn brief aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn, en daarom algemeenen Zendbrief geheeten, draagt in de hoogste mate het Goddelijk zegel. Men vindt dezelfde sierlijkheid in dezen brief, evenals in die der andere schrijvers, terug, en hij wordt voor een der merkwaardigste geschriften des Nieuwen Testaments gehouden. Jakobus heeft dien waarschijnlijk geschreven in het 62ste jaar onzer Christelijke jaartelling. Hij bevat eene onuitputtelijke bron van vertroostingen in dagen van smart en beproeving en ver-

Sluiten