Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij u toch over zaken die niet bestaan?" En zoo gaat hij dan voort op verschillende wijze en altijd zoekt hij den hoogmoed te streelen, omdat hij weet, dat deze juist het krachtigste wapen is in zijne hand. "Wee, driewerf wee den mensch, die gehoor geeft aan zijn gesis, aan zijn gefluister. O! wanneer de eerste tred gezet is op dien helschen ladder, dan volgt de tweede gemakkelijker ; dan gaat de derde en de vierde zonder moeite en heeft men eindelijk haar laatste sport bereikt; dan slingert de booze meester de ziel in den- diepsten afgrond, waar weening zal zijn en knersing der tanden.

Zalig voorrecht echter voor den Christen! Hij Die vóór ons is, is sterker dan die tegen ons is. Christus zeide: "l)e -poorten der helle zullen Mijne gemeente niet overweldigen." Met Hem dan gestreden, gewaakt en gebeden en Luther nagezongen:

„Vrees niet!" klonk Zijn stem mij tegen:

„Bouw op Mij, uw Heil en Heer'!

„Weldra is de kroon verkregen:

„'k Werp den troon des Duivels neer! • „Ik ben dijn en gij zijt Mijn!

„Waar Ik ga, zult gij ook zijn!

„'kZal u dekken en geleiden ,En geen Helle kan ons scheiden!"

„Ziet wij houden ze gelukzalig die verdragen," zeide Jakobus. Zoo dan ook hij; hij heeft veel verdragen, en zoo het gebod gehouden, hetwelk hij van zijnen Meester ontvangen had: „Hebt uwe naasten lief als uzelven"; en onder de verdrukking mocht hij bidden: sHeere! vergeef het hun!"

De hardnekkige Joden konden zijne leer niet verdragen; zij zochten hem te dooden, indien hij bij dezelve bleef volharden. Ananias de hoogepriester daagde hem voor de rechtbank, op-

Sluiten