Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus alleen, moet de rotssteen zijn waarop het gebouw onzer hope is gefondeerd, al wat daarbuiten is, hooi, of stroo, of stoppelen, het zal verbrand worden. Christus alleen is de deur, door welke wij moeten ingaan, Hij waarschuwt zelf om geen anderen weg in te slaan. Daarom, wanneer wij beweldadigd worden met dergelijke weldaden, laat ons dan den Heere loven, Die zulke groote dingen aan onze zielen gedaan heeft. en leeren verstaan, dat het niet is om onzentwille, maar eenig en alleen om Christus wil, opdat Zijn nooit volprezen naam worde geëerd en groot gemaakt.

Niet ongepast kwam mij hier de vermelding voor eener daadzaak , die ons zoo klaar doet zien, dat door het geloof menigmalen de tijd en wijze van het losmaken der aarasche banden vooruit wordt vermeld, en de ziel als in profetische verrukking in de toekomst ziet.

Mejuffrouw B. was een lief kind van haren Hemelschen Yader. Het woord: „In de wereld zult gij verdrukking hebbenwas aan haar bevestigd geworden. Met alleen, dat alle hare naaste betrekkingen haar door den dood waren ontnomen, maar banden en benauwdheden van allerlei aard waren haar deel geweest. Yooral had zij veel te lijden gehad, om den naam en de zaak van haren Heere, want zij had geleerd te zaaien aan alle wateren. Het was haar behoefte geworden om het Evangelie te verkondigen in al Zijnen rijkdom, en zij had een bepaalden afkeer van dat flauw en kleurloos Christendom, dat een tiende van de "Waarheid verkondigt en de hoofdwaarheden zelfs niet met den vinger aanroert, en dan nog onbeschaamd vragen durft: «is het niet alles waar?" Zij had dus, zooals er noodwendig uit volgen moest, vele vijanden, en wij weten het bij ervaring, dat deze vaak veel worden toegelaten, om den geloovige te kwellen en te benauwen. Doch juffrouw B. stond in het vaste geloof, dat haar alle dingen moesten medewerken ten goede. Al

Sluiten