Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie hier uw beeld, o ncnseh! z inder Bijbel.

Hoe bevalt u de voorstelling van ^en weg? Ze ia niet te verkiezen, niet waar? TN'eon, dat is «vaaiiijk niet. Maar waartoe dan dien weg betreden? Waartoe nog langer in het onzekere omgedoold, zonder gids op uw pad ? O! kies den Bijbel tot uw gids. Waar uw verstand duizelt bij de tallooze vragen, die u voorkomen over God en Goddelijke zaken, daar zegt de Bijbel: „Geloof alleenlijk'". Waar gij uw hart voelt ineen krimpen bij de smarten en rampen dezer aarde, daar is de Bijbel het arsenaal en het wapen tevens. Waar gij weent en klaagt over uwe zonden, daar leert de Bijbel u vluchten naar het bloed van Golgotha. Waar gij uw lichaam van dag tot dag ziet sterven en tot stof wederkeeren, daar leert u de Bijbel: „Die gelooven sterven niet."

En van waar dat alles? In dat ééne boek zooveel heils, zooveel schats geborgen? Van waar? Omdat het Gods eigen Woord is. Ja, de Bijbel is het Woord van den levenden God; het Wroord van den God van Israël, Die alleen wonderen doet. Het zal niet falen tot in eeuwigheid. Zulk een gids in de woestijn des levens, geleidt u ongedeerd door huilende woestijnen en afgronden heen, en met een last op de schouderen en met een pak op den rug gaat gij veilig, soms kruipende, soms wankelende, maar altijd zeker den weg op naar het nieuwe Jeruzalem.

Wat kiest gij, een onderdaan van den Koning der koningen te zijn of van den vorst der duisternis? Het eerste niet waar? Welnu dan: onderzoek de Schriften. En wanneer wij ons aan den disch verzamelen, en wij zien dan keur van gerechten ter voeding en verkwikking onzer lichamen voor ons, dan vouwen we onwillekeurig de handen, dan sluiten we de oogen, dan smeeken we een zegen af over die gaven, niet waar? Och! wanneer gij dan lust hebt om uwe ziele te behouden, och

Sluiten